Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (22.4.1999/523) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Helsinki Sales Academy Oy
Y-tunnus: 2840626-4
Osoite: Hämeentie 157, 00560 Helsinki
Puh: +358 50 595 44 81
Rekisterinpitäjän edustaja: Anniina Hellman
Sähköposti: info (at) helsinkisalesacademy.fi

2. Rekisterin nimi
Helsinki Sales Academy Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän tuottamien palveluiden kautta Helsinki Sales Academy Oy:n asiakkaille tapahtuva asiakassuhteiden ylläpitäminen, hoitaminen, kehittäminen, informaation jakaminen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sekä toimittaminen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailuiden järjestäminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön tunnistamiseen, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei palvelun käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista. Lisäksi rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää palveluiden käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella sen mukaan millaista käyttäjän toimesta tapahtuva palveluiden käyttö on.

Palvelun käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti yrityksessä tai yhteisössä, yhteystiedot, palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi ja yhteystiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointitiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteriskeskuksesta, Suomen Posti Oyj:ltä, Suomen Asiakastiedolta sekä muista vastaavista rekistereistä. Sen lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä (esim. Facebook).

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi, ellei palvelun käyttäjä ole erikseen kieltänyt tätä.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja säilytetään luottamuksellisesti. Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy vain Helsinki Sales Academy Oy:n valtuuttamilla henkilöillä Helsinki Sales Academy Oy:n sisällä. Helsinki Sales Academy Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

8. Tarkastusoikeus
Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Jokaisessa Helsinki Sales Academy Oy:n lähettämässä sähköpostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suoraportitukset jatkossa.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavilla tavoilla:
- Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle info (at) helsinkisalesacademy.fi.
- Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.